תקנון למנויים במועדון קבוצות ההליכה של  Go 60

 

כללי 

הוראות תקנון באות להגן על אינטרסים משותפים של ויואיו קונקט בע”מ  / שם מסחרי Go60 (להלן “החברה”) ושל המנויים והמתאמנים בקבוצות ההליכה המופעלות ע״י החברה בעזרת מאמנים עצמאיים.

 המנוי מתחייב לקיים את הוראות תקנון זה, את הוראות צוות הניהול והאימון בזמן האימונים / חוגים, וכיו״ב בכל עת. 

הסכמתם של המנויים לכללים המפורטים להלן בתקנון זה ומילוי אחר כל הוראותיו הינם חלק מתנאי ההתקשרות בינם לבין החברה. כל זאת בכדי שמנויי המועדון Go60 יוכלו ליהנות באופן מלא מהאימונים משאבים והשירותים אשר יינתנו ע”י החברה והמאמנים למנויים בו.

 הוראות התקנון ניתנות לשינוי בכל מועד, לפי ראות עינה הבלעדית של החברה ובלבד שהשינוי יובא לידיעת המנויים הפעילים תוך זמן סביר מזמן עריכתו. 

האמור להלן לא יחייב את הנהלת החברה בימים בהם הקבוצה ו/אט המועדון בכללותו לא פעיל, סגור לקהל, בימי חג ומועד ו/או במקרים מיוחדים. הנהלת החברה רשאית לשנות את התקנון מעת לעת בהתאם לצרכי המאמנים והחברה. על כל שינוי תבוא הודעה שתתפרסם באמצעיים דיגיטלים ובנוסף ע״י המאמנים בזמני מפגש הקבוצות  / בעזרת הודעת SMS. 

כניסה והצטרפות לקבוצות אימון פעילות 

החברות במועדון  הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. העברת זכות להשתתף באימון לאדם אחר אסורה בהחלט. 

הכניסה לקבוצה והשתתפות באימונים יותרו אך ורק למנויים פעילים או למי ששילם או קיבל כרטיס או אישור חד פעמי לאימון ניסיון באמצעות הטלפון הנייד של המנוי, בלבד.

 מועדון Go60 שומר לעצמו את הזכות לסרב לקבל אדם כמנוי במועדון לפי שיקול דעתו הבלעדי.

המועדון שומר לעצמו את הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי לסיים חברות של מנוי במועדון במידה והפר את תקנון המועדון ו/או הוראות צוות המועדון וההנהלה ו/או במקרה של הפרת משמעת חמורה.

חובת חתימה על הצהרת בריאות

ההצטרפות לאיזה מהקבוצות ואימון במסגרת פעילות החברה מותנים במילוי שאלון רפואי/הצהרת בריאות וחתימה של המנוי על הצהרת הבריאות לפי העניין בהתאם להוראות הדין . האחריות המלאה להמצאת האישור הרפואי במידה ונצרך  חלה על המנוי עצמו ועל חשבונו. בהעדר הצהרת בריאות חתומה או אישור רפואי מתאים, לא יתאפשר למנוי להתאמן במתחם, זאת מבלי לגרוע מחובתו להמשיך ולשלם תמורת המנוי שרכש.

דמי מנוי ותשלומים

דמי מנוי  – כל מנוי חדש חייב בתשלום דמי הרשמה, אשר יקוזזו כמגד סכום התשלום של החודש הראשון, ואשר ישולמו במועד החתימה על תקנון זה כתנאי להרשמה. המועדון רשאי לעדכן את המחירים מעת לעת. דמי ההרשמה תקפים כל עוד המנוי מחדש ברצף את החברות. במידה וחידוש החברות נעשה לאחר פרק זמן שהמנוי לא היה פעיל ייתכן כי ייגבו שוב דמי הרשמה חלקיים או מלאים.

 הקפאת מנוי – תתאפשר הקפאת מנוי עד שתי פעמים לשנה, תקופת ההקפאה האפשרית המצטברת הינה חודשיים בלבד. המועדון רשאי לשנות את תנאי ההקפאה מעת לעת ולפרסם על כך הודעה בדרכים המקובלות. ההקפאה תחול רק בהודעה מראש שבועיים לכל הפחות, ובכפוף לקבלת אישור מהמאמן ו/או מהחברה. לא תתאפשר הקפאת מנוי רטרואקטיבית. מועד תחילת וסיום הקפאת המנוי תצוין בהודעה דיגיטלית למנוי שתשלח כאישור מטעם החברה. 

ביטול מנוי – על המנוי להודיע על ביטול המנוי למאמן או לחברה או דרך אזור אישי באתר האינטרנט של המועדון. ביטול המנוי ייכנס לתוקף בתוך 15 יום ממועד הודעת המנוי. במקרה של ביטול מנוי בתוך 14 יום ממועד ביצוע העסקה, החבר יחויב בתשלום רק עבור האימונים בהם השתתף, לפי תעריף של 24₪ לאימון עד למועד ההודעה על הביטול. .

לא  יינתן החזר כספי על תקופה או יחידת מנוי שלא נוצלה.

 במקרה של ביטול במסגרת מנוי משותף (זוגי/משפחתי), ייערך חישוב ההחזר בהתאם למנוי שעבורו מתבקש הביטול ובהתאם למחירי המחירון של המועדון. 

תתאפשר העברת מנוי לאדם אחר בעלות של 50 ₪, על החבר החדש לשלם בנוסף דמי הרשמה חד פעמיים בסך 20 ₪, 

 כללי התנהגות בשטחי האימון 

כללי ההתנהגות המפורטים להלן מחייבים את כל המתאמנים ומשתתפים בקבוצות האימון כולל  משתתפים באימון ניסיון, מנויים קבועים או דרך מנוי אורח בהשתתפות חד פעמית או בכרטיסיה. 

צירוף בעלי חיים אסור בהחלט אלא אם התקבל אישור מיוחד ממאמן הקבוצה

יש להקפיד על שמירת רכוש וציוד אישי. מנוי או אדם או בן משפחה של מנוי אשר ייתפס גורם נזק לרכוש המועדון ו/או המתאמנים במזיד, יבוטל המנוי מידית מבלי שתוחזר לו כל תמורה כספית, וזאת בנוסף לזכות להגיש נגדו תביעה משפטית לפיצויים בגין הנזק שנגרם.

 אדם הנכנס לאימון באמצעות כרטיס חד פעמי וייתפס גורם נזק לרכוש המועדון ו/או המתאמנים, תהא ההנהלה רשאית לאסור כניסתו (אף אם רכש כרטיסייה למספר כניסות).

 יש להקפיד לא להשאיר בתום הפעילות בגדים, מגבות או כל ציוד אישי אחר בשטחים הציבוריים שבהם התבצע האימון

 כללי התנהגות במתחמי ספורט ציבוריים

 יש למלא אחר הוראות והכללים הנהוגים לגבי שימוש במתחמי הספורט הציבוריים לרבות שימוש במכשירי הכושר שבהם, ולהישמע לנהלים ולהוראות המוצגות במקום 

ילדים לא יורשו להצטרף ולהיות בשטחי האימון אלא אם כן הם משחקים ברשות. 

אין להכניס כסאות ושרפרפים למיניהם, לשטחי האימון אלא אם תואם עם מאמן הקבוצה. 

המאמן רשאי לדרוש ממי שיפר את ההוראות לעזוב באופן מיידי את המתחם המשמש לאימון.

 הנהלת החברה רשאית בכל עת לבצע שינויים בלוח האימונים עפ”י הצרכים המשתנים.

 הנהלת החברה רשאית לקחת תוספת תשלום לפעילות או מוצר או שירות מיוחד נוסף אשר החברה רשאית להציע למנויים  

השימוש במתקני הכושר במרחבים הציבוריים שבהם נערכים האימונים הינו כפוף לתקנות ולהוראות המיוחדות הקבועות במקום ומיועדות לשמור על בריאותם של כלל המשתמשים במתקנים אלה.

 הנהלת החברה או מאמני הקבוצות יהו רשאים לאסור את כניסתו של כל אדם למתקנים אלה מנימוקים של בריאות, גיל או הפרת משמעת בהתאם לחוק מכוני הכושר(רישוי ופיקוח) התשנ”ד – 1994.

באימוני הכושר יתאמן רק אדם שמלאו לו 18 שנה ומעלה לאחר שחתם על הצהרה רפואית שמאשרת את כשירותו מבחינה רפואית להתאמן ולהשתתף באימון כושר. ללא חתימה על הצהרת בריאות לא יוכל להתאמן. 

המאמן והנהלת המועדון אינם לוקחים כל אחריות בדבר כל סוג שהוא על פריצות ו/או גניבות ו/או היעלמות חפצים בשטחי האימון.

 שינוי באמצעי תשלום יגרור אחריו את כל העלויות שיוטלו על המועדון. המועדון אינו מתחייב לספק מקומות חנייה למנוייו.

 על המנויים במועדון חובה להצטייד בבגדי ונעלי ספורט ראויים במהלך האימון ורצוי גם בבקבוק מיים וכובע,

חובה על המנויים להישמע להוראות המאמנים במועדון. 

המועדון רשאי לשנות ולעדכן את תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי. 

המועדון רשאי לשנות ולעדכן את מחירון המועדון מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי.

 מאמן הכושר יקבל מתאמן אקראי רק לאחר שהמציא לו הצהרת בריאות חתומה על ידו המאשרת כי אינו סובל מבעיות רפואיות העלולות לסכנו בשעת אימון. 

חזקה על כל מנוי כי הוא קרא והבין את התקנון ונטל על עצמו התחייבות לנהוג על פיו. 

 

הנהלת החברה תפרסם מפעם לפעם הוראות נוספות בדבר אופן השימוש במתקנים ומכשירים השונים שמשולבים באימונים, והוראות אלה כמוהן כחלק מתקנון זה על כל המשתמע מכך. 

אי לכך ובהתאם לזאת הח”מ מצהיר כי קרא והבין את כל דפי התקנון וחתימתו להלן מחייבת אותו ואת בני משפחתו המפורטים בטופס ההצטרפות

אישור התקנון וחתימה 

תנאי התקנון הם חלק מתנאי ההתקשרות עם המאמן ועם הנהלת החברה 

הרשמו עכשיו